Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding; 2. Verkoopvoorwaarden; 3. Gebruik van de website en 4. Diversen, alsmede beleid, voorwaarden of documenten waarnaar een link is opgenomen in deze voorwaarden (gezamenlijk de ‘algemene voorwaarden’).

1. INLEIDING

www.foodbrusher.com (de ‘website’) wordt geëxploiteerd door of namens Parel& Moer, Tuchthuisstraat 14, 2011XK te Haarlem. Als u een bestelling via deze website plaatst, en nadat u een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is geaccepteerd, komt tussen u en Parel & Moer een koopovereenkomst tot stand, waarop deze algemene voorwaarden en met name de onderstaande verkoopvoorwaarden van toepassing zijn (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Parel & Moer/wij/ons’).

2. VERKOOPVOORWAARDEN

Lees deze verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u online producten bestelt via de website.

2.1 WANNEER ZIJN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door ons. Dit betekent dat u instemt met deze verkoopvoorwaarden wanneer u (i) iets bestelt via de website, (ii) iets bestelt via een webpagina die rechtstreeks aan de website is gekoppeld of (iii) eenaanbieding van ons aanvaardt. Van deze verkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken met onze schriftelijke toestemming.

2.2 PRODUCTEN

Wij hebben producten die volledig door ons zijn gemaakt. Alle producten die op de website worden getoond, worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat onze website de daadwerkelijk beschikbare voorraad weergeeft, kan het dus voorkomen dat een op de website getoond product toch niet meer verkrijgbaar is.

Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldopname-en weergave technologieën of andere technische factoren. Parel & Moer is niet aansprakelijk voor dergelijke verschillen en afwijkingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan typefouten, productomschrijvingen of kennelijke fouten op de website.

2.3 VOORWAARDEN VOOR HET AANGAAN VAN EEN OVEREENKOMST MET Parel & Moer

U moet 16 jaar of ouder zijn om producten te kopen via de website.

U mag alleen als consument bestellen via de website, dus niet als wederverkoper.

U garandeert dat de gegevens die u in uw verzoek of bestelling aan ons verstrekt, juist en volledig zijn.

2.4 HOE KOMT EEN OVEREENKOMST MET U TOT STAND?

2.4.1 Algemene aspecten van de totstandkoming van overeenkomsten

Het onderstaande geldt voor alle soorten producten. Alle informatie op de website is slechts een ‘uitnodiging tot het doen van een aanbod’. Met andere woorden, de informatie vormt als zodanig geen aanbod of bindende overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat uw bestelling eenaanbod is om de producten te kopen die in uw bestelling staan vermeld.

Alle bestellingen die u plaatst, moeten eerst door ons worden aanvaard. Wij hebben te allen tijde het recht om eenbestelling vooraf te verifiëren en/of een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens u of derden ontstaat. Als wij uw bestelling niet binnen tien werkdagen hebben bevestigd, wordt deze geacht te zijn geweigerd.

Wij kunnen naar eigen inzicht besluiten om uw bestelling niet te accepteren. Mogelijke gevallen waarin wij uw bestelling niet aanvaarden zijn:

  1. wanneer een op de website getoond product niet (meer) beschikbaar is;
  2. wanneer wij geen autorisatie voor uw betaling kunnen krijgen;
  3. wanneer er verzendbeperkingen gelden voor een product;
  4. wanneer er bij een op de website getoond product sprake is van een (overduidelijke) fout, zoals een verkeerde prijs of een onjuiste omschrijving.

Indien wij (een deel van) uw bestelling niet aanvaarden, hebben wij het recht (een deel van) uw bestelling te annuleren zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden. Na annulering zullen wij het bedrag dat u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan)heeft betaald, uiteraard restitueren.

In de hierboven onder a t/m d genoemde situaties behouden wij ons het recht voor om uw bestelling na de totstandkoming van de koopovereenkomst alsnog te annuleren en dus de koopovereenkomst op te zeggen. Na annulering zullen wij het bedrag dat u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan) heeft betaald, uiteraard restitueren.

Parel & Moer behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te weigeren wanneer Parel & Moer weet of redelijkerwijs vermoedt dat deze tot stand is gekomen met behulp van of doormiddel van een softwareprogramma, robot, crawler, spider of ander geautomatiseerd middel of apparaat.

  • Speciale aspecten van de totstandkoming van overeenkomsten voor standaardproducten

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, sturen wij u een bevestiging per e-mail met uw bestelnummer, details van de producten die u heeft besteld en details van eventuele bezorgdiensten. Er is pas sprake van aanvaarding van uw bestelling en van totstandkoming van een koopovereenkomst voor de standaardproducten tussen u en ons wanneer u een bevestiging van ons ontvangt dat de producten vanuit ons naar u zijn verzonden.

2.4.3 SPECIALE ASPECTEN VAN DE TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN VOOR GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

Nadat u een bestelling van gepersonaliseerde producten heeft geplaatst, sturen wij u een bevestiging per e-mail. Zodra u deze bevestiging heeft ontvangen, is er sprake van aanvaarding van uw bestelling en van totstandkoming van een koopovereenkomst producten tussen u en ons, tenzij het bepaalde in artikel 2.4.1 van toepassing is.

2.5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle producten blijven eigendom van Parel& Moer totdat u alle op grond van een of meer overeenkomsten aan ons verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan, inclusief de kosten van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. U mag producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren totdat de volledige eigendom op u is overgegaan.

2.6 BEHANDELING VAN PRODUCTEN

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist behandelen van producten.

2.7 EEN BESTELLING ANNULEREN

Los van uw herroepingsrecht is het in beperkte gevallen mogelijk om een bestelling van producten te annuleren.

2.8 PRIJS

De vermelde prijzen zijn inclusief btw.Prijzen staan vermeld in euro’s (€). Parel & Moer behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren voordat u een bestelling heeft geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor om speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken ofte beëindigen.

Wij kunnen bezorgkosten in rekening brengen. De bezorgkosten variëren per product en per type bezorging. Eventuele bezorgkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, gespecificeerd en opgeteld bij het totale bedrag van de bestelling.

2.9 BETAALMETHODEN

Kijk op de website voor informatie over beschikbare betaalmethoden.

2.10 FACTUREN

Indien wij ervoor kiezen of wettelijk verplicht zijn om een factuur uit te schrijven of beschikbaar te maken, behouden wij ons het recht voor om dit in elektronische vorm te doen en u stemt daarmee in.

2.12 LEVERING EN BEZORGING

Wij leveren de producten op het door u opgegeven adres in Nederland. U stemt ermee in dat, mocht de bezorging niet zijn gelukt, de door ons ingeschakelde vervoerder de producten ook op een naburig adres of afhaalpunt mag bezorgen, waarna Parel & Moer wordt geacht aan haar aflever verplichting te hebben voldaan. De vervoerder zal u informeren over de bezorging bij het naburige adres of afhaalpunt.

Bestellingen worden verzonden op werkdagen, met uitzondering van feestdagen. Er wordt bezorgd op werkdagen, met uitzondering van feestdagen in uw land. Denk eraan dat feestdagen per land en per jaar kunnen verschillen.

Voor zover redelijkerwijs mogelijk heeft Parel& Moer het recht om de bestelling in gedeelten te leveren, zodat u uw producten zo snel mogelijk ontvangt. Aan dergelijke deelleveringen zijn geen extra kosten verbonden. Mocht u ons echter zelf verzoeken om in delen televeren, dan kunnen wij daarvoor extra bezorgkosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een afzonderlijke koopovereenkomst. Als wij een deel te laat leveren of als er sprake is van een onjuiste deellevering, geeft dat u niet het recht om eventuele andere delen van de bestelling te annuleren.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij –buiten onze schuld – na het sluiten van de koopovereenkomst (een deel van) uw bestelling niet of niet meer kunnen leveren, hebben wij het recht de koopovereenkomst te beëindigen. Wij zullen u daarover dan uiteraard zo snel mogelijk inlichten, waarna de reeds betaalde bedragen aan u worden gerestitueerd.

2.13 Retour- en herroepingsbeleid

Indien u gerechtigd bent een koopovereenkomst met ons te herroepen (en dus uw producten overeenkomstig artikel 2.14 of 2.15 te retourneren), zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Melding van herroeping en retournering van producten

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons Parel & Moer door middel van een ondubbelzinnige verklaring(bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) te laten weten dat u heeft besloten de overeenkomst te herroepen. Om aan de in artikel 2.14 en 2.15genoemde herroepingstermijnen te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van de betreffende herroepingstermijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Producten dienen te worden geretourneerd naar:

Parel & Moer
Tuchthuisstraat 14
2011 XK

Haarlem

De eenvoudigste – en door ons geprefereerde – manier om uw producten te retourneren, is het vermelden van het ordernummer. Daarmee worden in één keerde producten geretourneerd én worden wij in kennis gesteld van uw wens om de koopovereenkomst te herroepen. 

Als u uw producten retourneert nemen wij niet de retourkosten voor onze rekening.Retouren die niet aan de bovenstaande instructies voldoen, zijn voor uw eigenrekening en risico.

Zodra wij het/de geretourneerde product(en) hebben ontvangen en verwerkt, zullen wij u dat per e-mail laten weten.

2.14 Wettelijk herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de producten in ontvangstheeft genomen, of, indien uw bestelling meerdere producten bevatte die afzonderlijk worden geleverd, de dag van levering van het/de laatste product(en) binnen deze bestelling (‘herroepingstermijn’).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dient u ons vóór het verstrijken van die termijn te laten weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

U dient de producten onmiddellijk, doch in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van de koopovereenkomst in kennis heeft gesteld, in een geschikte verpakking terug te sturen of aan te bieden voor retournering overeenkomstig het retour- en herroepingsbeleid in artikel 2.13.Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de producten verstuurt voordat deze termijn is verstreken.

Als u een koopovereenkomst gedurende de herroepingstermijn herroept overeenkomstig ons retourbeleid (artikel 2.13) en dit artikel 2.14, restitueren wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten (mits het/de geretourneerde product(en) de volledige bestelling vormt/vormen en met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met uw keuze voor een andere wijze van verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardwijze, indien beschikbaar), uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van de herroeping van de overeenkomst. Voor deze restitutie zullen wij gebruikmaken van dezelfde betaalmethode als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij wij een andere betaalmethode met u afspreken ;in ieder geval brengen wij u voor dergelijke terugbetalingen nooit kosten inrekening. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de geretourneerde producten hebben ontvangen, of, indien dat eerder is, totdat u bewijs heeft overgelegd dat u de producten heeft geretourneerd.

Voorwaardevermindering van producten hoeft u alleen te betalen als deze is te wijten aan het feit dat u bij het bekijken van de aard, kenmerken en werking van de producten onzorgvuldig heeft gehandeld.

Uitzondering op uw herroepingsrecht

U heeft geen recht op herroeping ingevolge artikel 2.14 of 2.15 voor overeenkomsten met betrekking tot:

de levering van producten die volgens uw eigen specificaties zijn gemaakt of duidelijk op uw persoonlijke wensen zijn afgestemd (gepersonaliseerde producten); en/of

de levering van producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan na levering een verzegeling is verwijderd.

2.17 RUILBELEID

Producten kunnen niet worden geruild. Als u een product wilt ruilen, dient u uw aankoop eerst te retourneren, waarna u uw geld terugkrijgt en u een nieuwe bestelling kunt plaatsen. U krijgt alleen geld terug wanneer de producten conform ons retour- en herroepingsbeleid in artikel2.13 zijn geretourneerd.

2.18 BESCHADIGDE OF DEFECTE PRODUCTEN

Bij Parel & Moer staat kwaliteit voorop. Het komt maar zelden voor dat onze producten beschadigd of defect zijn.Parel & Moer is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat onze producten in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst.

U krijgt uw geld terug als de schade het gevolg is van een productiefout of van een afwijking van de productiespecificaties. In geval van defecte producten krijgt u uw geld altijd volledig terug.

Als het probleem niet het gevolg is van de kwaliteit van het materiaal of het productieproces, wordt het oorspronkelijke product naar u teruggestuurd. Wij geven geen geld terug voor producten die:

  • ergens anders zijn gekocht dan via de website;
  • beschadigd zijn door verkeerd gebruik of nalatigheid (bijv. blootstelling aan chemicaliën, bijtende stoffen, open vuur, extreme hitte, scherpe voorwerpen enz.); en/of
  • beschadigd zijn door verkeerd gebruik

De levensduur van een product is afhankelijk van de gebruiker, de omstandigheden waaronder het wordt gebruikt en het specifieke slijtagepatroon van de gebruiker. Producten die zijn beschadigd als gevolg van normale slijtage of waarvan de redelijke levensduur is verstreken, worden niet vervangen. Het leer wat we gebruiken voor een paar van onze producten bestaat o.a. uit natuurlijk gelooid leer. Dit is een uitermate gevoelig materiaal, wat na blootstelling aan de zon gaat verkleuren. Dit wordt niet gezien als beschadiging, maar als natuurlijk proces van het leer. Het leer wordt in onze beleving ook alleen maar mooier. 

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Lees deze voorwaarden voor het gebruik van de website (‘voorwaarden voor gebruik van de website’) aandachtig door voordat u gebruikmaakt van de website en eventuele content van Parel & Moer op social media websites, waaronder Facebook en Instagram (gezamenlijk: de ‘website’). Deze voorwaarden voor gebruik van de website zijn van toepassing op ieder bezoek en gebruik van de website, alsmede op de content (zoals hierna gedefinieerd), informatie, aanbevelingen, producten en diensten die u op of via de website ontvangt. Door de website te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan volledig in te stemmen met deze voorwaarden voor gebruik van de website, naast andere wet- en regelgeving die van toepassing is op de website en internet.Indien u niet instemt met deze voorwaarden voor gebruik van de website, wordt u verzocht de website onmiddellijk te verlaten.

3.1 CONTENT OP DE WEBSITE

Alle content op de website, met in begrip van maar niet beperkt tot logo’s, pictogrammen, handelsmerken, tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties en software (‘content’), is eigendom van Parel & Moer, haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers of haar contentproviders. Alle elementen van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het algemene ontwerp en de content, kunnen beschermd zijn op grond van het auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, databankrechten, handelsmerken en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan op grond van deze of een andere overeenkomst met Parel & Moer, is het verboden delen of elementen van de website of de content op enigerlei wijze te kopiëren of door te sturen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de website, de content en alle daarmee samenhangende rechten de exclusieve eigendom van Parel & Moer, haar gelieerde ondernemingen of haarlicentiegevers. Al deze rechten zijn voorbehouden.

3.2 AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Het auteursrecht op alle content is en blijft eigendom van Parel & Moer, haar gelieerde ondernemingen c.q. haarlicentiegevers. Tenzij in specifieke documenten op de website anders is aangegeven, mag u op de website aangetroffen content slechts bekijken, afspelen, afdrukken en downloaden voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag geen materiaal wijzigen en geen content kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, vermenigvuldigen, publiceren, overdragen, verkopen, in licentie geven of er afgeleide werken van maken. U mag geen content hergebruiken zonder voorafgaande toestemming van Parel& Moer. In het kader van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijke content op andere websites of in andere netwerkomgevingen verboden. U mag geen aanduidingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsaanduidingen van op de website aangetroffen content verwijderen.

Indien u software downloadt (met inbegrip van maar niet beperkt tot screensavers, smartphone-applicaties, pictogrammen, video’s en wallpapers) van de website, dan wordt de software, met inbegrip van bestanden, in de software verwerkte of door de software gegenereerde afbeeldingen en bij de software behorende gegevens (gezamenlijk de ‘software’)door Parel & Moer aan u in licentie verleend. Parel & Moer draagt de eigendom van de software niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de software wordt vastgelegd, maar Parel & Moer behoudt het volledige eigendomsrecht op de software en alle intellectuele-eigendomsrechten daarop. Umag de software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins tot een voor de mens leesbare vorm reduceren.

Alle al dan niet geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsnamen op producten van Parel& Moer, productverpakkingen en/of op de website (de ‘handelsmerken’)blijven exclusief eigendom van Parel & Moer, haar gelieerde ondernemingen c.q. haar licentiegevers en zijn beschermd op grond van de toepasselijke wetten en verdragen inzake handelsmerken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parel & Moer is het verboden om handelsmerken op enigerlei wijze te gebruiken, te kopiëren, te vermenigvuldigen, opnieuw uit te geven, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te verspreiden of te wijzigen, inclusief in advertenties of reclame met betrekking tot de verspreiding van materialen op de website. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Parel &Moer is het gebruik van de handelsmerken op andere websites of in andere netwerkomgevingen, zoals de opslag of vermenigvuldiging van (een deel van) de website op externe internetsites of het creëren van links, hypertekst, links of deeplinks tussen de website en andere internetsites, verboden.

3.3 AFWIJZING VAN GARANTIES

De website en de content zijn gratis en worden ‘as is’ en zonder enigerlei garantie verstrekt. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen advies.

Parel & Moer verklaart of garandeert niet dat de informatie en/of de faciliteiten op de website juist, volledig en actueel zijn, of dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Verder verzorgt Parel& Moer geen specifieke IT-infrastructuur of verbindingen. Daarom kan Parel& Moer ook niet verklaren of garanderen dat de website ononderbroken werkt of vrij van fouten is. Voor zover wettelijk is toegestaan, onthoudt Parel &Moer zich van garanties of verklaringen ten aanzien van het gebruik van de content op de website voor wat betreft de juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid daarvan of anderszins.

3.4 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de website is voor uw eigen risico. Noch Parel & Moer, noch haar medewerkers, functionarissen of directeuren, noch agenten of anderen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van de website, zijn aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, gevolg-, bedrijfs- of andere schade als gevolg van het gebruik van – of de onmogelijkheid om gebruik te maken van – de content op de website, met inbegrip van schade die is veroorzaakt door virussen of een andere onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, of de prestaties van de producten of die anderszins voortvloeit uit of samenhangt met deze voorwaarden voor gebruik van de website, zelfs als Parel & Moer is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.5 LINKS NAAR DERDEN

Om u van dienst te zijn en om het gebruik van de website te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links worden geplaatst naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden.Via deze links verlaat u de website en de diensten van Parel & Moer. Deze links vallen buiten de zeggenschap van Parel & Moer. Dit betreft onder meer links naar partners die de handelsmerken mogen gebruiken op grond van eenco-branding-overeenkomst. De websites waarnaar wordt gelinkt, hebben hun eigen afzonderlijke voorwaarden en eigen privacybeleid. Parel & Moer is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content en activiteiten van deze websites. Het bezoeken van deze websites is derhalve geheel voor uw eigen risico.

NB: Deze andere websites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gebruikersgegevens verzamelen of persoonsgegevens opvragen. U wordt daarom geadviseerd om vóór gebruik de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid van die websites te bekijken.

3.6 MISBRUIK VAN DE WEBSITE

Het is verboden de website te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van gebruikers content (zoals hierna gedefinieerd) die (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van derden of die bedreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend of illegaal is dan wel gedrag kan vormen of aanmoedigen dat strafbaar wordt geacht, inbreuk maakt op de rechten van anderen of anderszins aanleiding kan zijn voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of in strijd is met de wetgeving. Parel & Moer kan u te allen tijde naar eigen inzicht de toegang tot de website ontzeggen, onder meer in situaties waarin Parel &Moer van mening is dat uw gebruik van de website in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website en/of de toepasselijke wetgeving.

Het is tevens verboden de website te gebruiken voor reclame- of andere commerciële doeleinden.

Het is u niet toegestaan een softwareprogramma, robot, crawler, spider, page scraper of ander geautomatiseerd middel of apparaat te gebruiken om (a) delen van de website of de content daarop te openen, te kopiëren, te beïnvloeden of te monitoren dan wel de structuur of presentatie van de website of de content daarop te omzeilen of (b) het functioneren van de website of via de website verrichte transacties te verstoren, het gebruik van de website door wie dan ook te verstoren of te beïnvloeden, of derden te faciliteren om een product op de website te kopen.

Het is u niet toegestaan om door middelvan hacking, password mining of op enige andere onrechtmatige of niet-toegestane wijze te trachten ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot delen of features van de website of aan de website gekoppelde systemen.

3.7 GEBRUIKERSCONTENT

Alle meningen, opmerkingen, commentaar, artwork, grafische voorstellingen, foto’s, links, vragen, suggesties, informatie, video’s en andere materialen (met inbegrip van uw productpersonalisaties) die u of andere gebruikers van de website op de website plaatsen of via de website verzenden (‘gebruikers content’), worden geacht niet vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd te zijn. Dit betekent dat Parel& Moer het niet-exclusieve, royaltyvrije recht heeft om gebruikerscontent voor ieder doel, via elk medium en wereldwijd te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en aan derden bekend te maken (licentieverlening). U erkent en stemt ermee in dat Parel & Moer alleen handelt als doorgeefluik voor de distributie van de gebruikerscontent en niet jegens u of derden verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud of juistheid van gebruikerscontent. Parel& Moer zal de door u gepubliceerde gebruikerscontent niet voortdurend monitoren en zal ook niet bemiddelen tussen gebruikers, noch heeft Parel &Moer enige verplichting om dat te doen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, erkent u en stemt u ermee in dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de gebruikerscontent worden geuit of zijn opgenomen, niet noodzakelijkerwijs die van Parel & Moer weergeven. Het gebruik van de gebruikerscontent is geheel voor uw eigen risico. U verklaart en garandeert dat door u geplaatste of verzonden gebruikerscontent origineel van u is en geen kopie van werk van derden is of anderszins inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten van derden en geen lasterlijke of denigrerende uitspraken bevat. U verklaart en garandeert voorts dat u bevoegd bent om de in deze paragraaf bedoelde licentie te verlenen. U stemt ermee in om Parel & Moer en haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, onkosten, schade, verlies en aansprakelijkheid die Parel & Moer of haar gelieerde ondernemingen lijden of oplopen in verband met door u geplaatste of verzonden gebruikerscontent of enig ander gebruik van de website door u.

Parel & Moer behoudt zich het recht voor om door u geplaatste of verzonden gebruikerscontent naar eigen inzicht(geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen voor zover deze naar de mening van Parel & Moer niet in overeenstemming is met deze voorwaarden voor gebruik van de website (met inbegrip van materialen die (mogelijk) inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, privacy rechten of persoonlijkheidsrechten van derden) of anderszins onaanvaardbaar is voor Parel & Moer.

U stemt ermee in Parel & Moer onmiddellijk schriftelijk in kennis te zullen stellen (voor contactgegevens zie hierna onder‘Hoe kunt u contact met ons opnemen’) van gebruikerscontent (of andere content)die in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website. U stemt ermee in Parel & Moer die informatie te verstrekken die Parel & Moer nodig heeft om te kunnen onderzoeken of deze gebruikerscontent (of andere content) instrijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website. Parel & Moer verklaart zich te goeder trouw te zullen inspannen om de betreffende klacht te onderzoeken en zal die maatregelen nemen die zij nodig acht. Parel & Moer garandeert of verklaart echter niet dat zij bedoelde gebruikerscontent of andere content(geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.


4. DIVERSEN


4.1 HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen of opmerkingen heeft over de website of de algemene voorwaarden van Parel & Moer, of in het onwaarschijnlijke geval dat u een klacht heeft, kunt u altijd contact opnemen.

Parel & Moer 
Tuchthuisstraat 14

2011 XK Haarlem

info@parelenmoer.nl

4.2 VOORRANG

In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Parel & Moer en content in andere delen van de website of in links, prevaleren de algemene voorwaarden in dit document.

4.3 WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Op het gebruik van deze website en elke overeenkomst tussen u en ons is de versie van de algemene voorwaarden van toepassing die van kracht is op het moment dat u de bestelling via deze website plaatst of op de dag dat u deze website gebruikt (indien van toepassing).

Controleer regelmatig of er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden.

4.4 GEGEVENSBESCHERMING

Parel & Moer respecteert de privacy van personen die de website gebruiken. Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, het soort gegevens dat wij verzamelen, hoe en voor welk doel wij uw gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden wijgegevens vrijgeven, verwijzen wij naar onze privacyverklaring  en ons cookiebeleid, die zijn opgenomen in en deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

Door het plaatsen van een bestelling gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken in overeenstemming met onze privacyverklaring.  

4.5 SCHEIDBAARHEID

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden dienen afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar te worden geïnterpreteerd. Indien een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden afgesplitst en geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.

4.6 UITBESTEDING EN CESSIE

Parel & Moer behoudt zich het recht voor om onze rechten en verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk uit te besteden, over te dragen, te cederen, op voorwaarde dat uw rechten op grond van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast. Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden uit te besteden, te cederen of anderszins over te dragen zonder onze schriftelijke toestemming.

4.7 Overmacht

Parel & Moer zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de nakoming of het niet nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden wanneer zulks het gevolg is van een omstandigheid die in redelijkheid buiten de macht van Parel & Moer ligt.

4.8 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Op de koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, kunt u naar eigen keuze voorleggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland, of aan de bevoegde rechter in het land van uw gewone verblijfplaats indien dit laatste een EU-lidstaat is, welke rechters – met uitsluiting van alle andere – bevoegd zijn om dergelijke geschillen te beslechten. Parel & Moer zal eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, voorleggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.